شوراهای محلی : روستائی ، شهری ، منطقه ای

شوراهای محلی از دیدگاه نظری با نگاهی به ایران

شوراهای محلی : روستائی ، شهری ، منطقه ای

شوراهای محلی از دیدگاه نظری با نگاهی به ایران

مشخصات بلاگ

در باره شوراهای محلی از دیدگاه نظری با نگاهی به ایران است

۴ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

جامعه مدنی

« جامعه مدنی » ، حوزه ای خاص از « زندگی اجتماعی » ، یا باصطلاح زندگی مشترک میان افراد یک گروه با هدف و فعالیتهای مشترک ، مثل سندیکای دانشجوئی یا هیئت مذهبی است که

« خود ساخته » و « خودجوش » باشد ؛ یعنی خود به وجود آورده باشند .

« خود کفا باشد » و حتی الامکان از هیچ نظر به مرجع دیگری وابستگی نداشته باشد ؛ یا لااقل این اتکا بسیار کم بوده « خود اتکا » خوانده شود .

به اراده ی خود فعالیت کند ؛ و تحت امر فرد ، گروه هائی دیگر ، یا دولت و شهرداری و امثال آنان نباشد .

جامعه مدنی ، غیر دولتی است ( از دیدگاه سیاسی - اداری )

جامعه مدنی ، غیر انتفاعی است ( از دیدگاه اقتصادی )

به این ترتیب جامعه ای است خود مدار و خود مدیر ( خود محور و خود رای ) و مجموعا" خودکفا

به این ترتیب در عمل در رقابت ، مواجهه و مقابل « جامعه سیاسی » قرار می گیرد .


جامعه مدنی ، خود جوش ، خود کفا ، خود اتکا ، خود رای ، غیر انتفاعی


منبع اصلی :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_civile 

  • علیرضا آیت اللهی

جامعه 


جامعه : تمام موجودات انسانی به صورت اجتماع  یا گروه هائی سازماندهی شده زندگی می کنند که حاصل آن تشکیل جامعه ها است .

جامعه ، محیط یا مجموعه ای انسانی است که فرد در آن زندگی می کند و به منظور زندگی در آن معمولا" نهادها ، سازمانها ، آداب ، رسوم ، قواعد ، مقررات ، قوانین و... به طور کلٌی اشتراکات آن را می پذیرد .

بارزترین اشتراک میان افراد یک جامعه ، فعالیت یا هدف آن است :

« زندگی در یک محل » برای مردم یک شهر یا روستا

« تحصیلات » برای جامعه ی دانش آموزی

« کار » برای جامعه کارگری یک کارخانه

« عزاداری » برای اعضاء یک هیئت مذهبی

« فوتبال » برای اعضاء یک تیم فوتبال ...

و.... به زبانی دیگر :

جامعه ، گروهی از افراد است که دارای :

شبکه روابط ( خویشاوندی ؛ مثل رابطه پدر و مادر ، اقتصادی چون داد و ستدها و.... )

آداب و رسوم و سنن و قواعد و قوانین و مقررات ؛ و

نهادها و مؤسساتِ

واحد باشند ؛ و به این ترتیب بین خود وحدت یافته باشند .


منابع اصلی :


http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/soci%C3%A9t%C3%A9/73150

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9


  • علیرضا آیت اللهی

مقدمه ای بر جوامع سیاسی - محلٌی : شوراها

هر « گروه اجتماعی » در جهان توسط یک رشته عهد و پیمان های همبستگی بین خود ، هویتی واحد یا به اصطلاح « وحدت » یافته است ؛ مثل گروه خویشاوند ، گروه کارگری ، تیم ورزشی ، جامعه روحانیت ، جامعه روزنامه نگاران ، و... که هرکدام یک « جامعه مدنی » محسوب می شوند .

تفاوت « جامعه سیاسی » با سایر گروه های اجتماعی در مشخصات تام و تمام آن است : اگر گروه خویشاوندی ، حرفه ای ،حزبی و... فقط توسط یک یا چند رشته همبستگی ( خویشاوندی ، اشتغال ، مرام ، و... ) وحدت یافته اند گروه ، اجتماع ، یا باصطلاح متداولِ آن در ایران « جوامع محلی »تمام این رشته های همبستگی را به صورتی تام ، تمام ، یکجا وکامل در خود گرد آورده اند .

بنابر این « جامعه سیاسی » متشکل از تمام همبستگی های موجود روی یک سرزمین مشخص است که به این ترتیب پیوند اشتراک محلی - جغرافیائی را اصل قرار می دهد و خود را سازماندهی کرده تحقق می بخشد .

سرانجام جامعه ی محلی در هر محل و به صورتی مشخص تردرهر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان ، استان یا حتی منطقه ، یک « واحد سیاسی » یا در واقع یک « جامعه سیاسی » است .


جامعه مدنی ، جامعه سیاسی ، سرزمین ، جامعه محلی ، علی رضا آیت اللهی ، شوراهای کشوری


منبع اصلی :

علی رضا آیت اللهی ، شوراهای کشوری و آمایش شهر و روستا . 1377 .


  • علیرضا آیت اللهی

  • علیرضا آیت اللهی